Skip to content
אייקון חדרי בריחה

תקנון האתר

 1. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם.
 2. בשימוש באתר האינטרנט או בביצוע הזמנה באתר האינטרנט אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.
 3. המידע באתר זה מועבר אליכם באמצעים אלקטרונים, ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים , וליקויים מחובת המשתמש לוודא את הפרטים המוצגים באתר צ'אלנג' אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות.
 4. חברת צ'אלנג' סי.פי בע"מ , ח.פ. 514833466 (להלן ״החברה״) מספקת שירות של פעילות חווייתית , סדנאות , אירועים חוגים ומשחקים אינטראקטיביים המבוססים על חשיבה, שימוש ביכולות לוגיות פזיות ועבודת הצוות של המשתתפים. כמו כן מוכרת מוצרים שירותים ומשכירה לשימושים שונים חדרי משחק וסדנאות אולמות וחדרים במתחם ומחוצה לו.
 5. הזמנת מוצר שירות חדר ו/או משחק מתבצעת על ידי קביעת "מועד" דרך אתר החברה (להלן "האתר"). המכירה מתבצעת הן באמצעות מכירה באתר והן עם נציגי החברה .
 6. שימוש באתר ו/או רישום באתר ו/או הזמנת מוצר / שירות, חדר ו/או משחק והתשלום עבורם או התחייבות לשלם עבורם באמצעות האתר מהווים את הסכמת הלקוח לקבל את התקנון ולנהוג לפיו, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או לעבור רישום באתר.
 7. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש כלשהו שיעשה על ידי המשתמש באתר (להלן "לקוח"); המשך השימוש  באתר על ידי הלקוח מהווה הסכמה להוראות התקנון היוצרת התקשרות מחייבת בין הלקוח לחברה.
 8. א. להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המוצר או השירות, החדר ו/או המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה (להלן: "בחירת מועד")
 9. ג. לאחר בחירת המועד ומילוי פרטי המזמין, ייתכן והלקוח יתבקש להשאיר את פרטי כרטיס האשראי להבטחת התשלום עבור המשחק שהוזמן (להלן: "הזמנת מועד").
 10. העדר דרישת / השארת פרטי אשראי להבטחת תשלום אינה פותרת את הלקוח מתשלום בעבור המוצר או השירות שהזמין ועצם ההזמנה עצמה מהווה אף היא התחייבות לתשלום.
 11. עם קבלת הזמנת המועד האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי הרלוונטית, הפעולה תאושר ואישור ההזמנה יישלח ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני ו/או- SMS. הזמנת המשחק תחייב את החברה רק ממועד אישורה כאמור בסעיף קטן זה.
 12. במידה ויבוצע חיוב כרטיס האשראי, הוא יתבצע רק לאחר סיום השתתפות הלקוח ו/או מי מטעמו במשחק שהוזמן או בעקבות ביטול קצר מועד כאמור בסעיף ___להלן או בעקבות אי הופעת הלקוח למשחק לפי הזמנתו במשך יותר משלושים וחמש (35) דקות משעתו המיועדת ללא ביטול ההזמנה בהתאם לסעיף ____ להלן.
 13. מתן פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 14. במידה וההזמנה למשחק לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם נציגי החברה לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע ההזמנה.
 15. ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף ____ להלן.
 16. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינו פרטי אירוע מוצר משחק, שירות ו/או חדר צ'אלנג' אינה אחראית להחזר כספי ללקוח ולקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד צ'אלנג'.
 17. לקוח רשאי לבצע הזמנה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  • הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  • הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי מקבוצת Visa או Mastercard
  • הלקוח הנו בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 18. לי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:
  • הלקוח ביצע או ניסה לבצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין תוך כדי שימוש באתר או השתתפותו במשחק;
  • הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
  • הלקוח מסר בעת ההרשמה פרטים כוזבים;
  • הלקוח ו/או מי מטעמו ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- ו/או
 19. בפעילותו התקינה של האתר ו/או החברה, ו/או כדי לפגוע בצד ג׳ תוך כדי שימוש באתר.
 20. בעת ביצוע ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה.
 21. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה.
 22. צ'אלנג' תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
 23. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לצ'אלנג' ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 24. לצ'אלנג' שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 25. התשלום בגין רכישת השירותים או המוצרים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה ייתכן ויחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
 26. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר הזמנתכם בדואר אלקטרוני אשר מסרתם. יש להגיע עם אמצעי התשלום שאתו בוצעה ההזמנה.
 27. בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.
 28. הזמנת חדר, משחק, שירות, מוצר או אירוע באתר מתבצעת ישירות במערכת ההזמנות לפיכך, לאחר בחירת המוצר / השירות המבוקש תבצע עבורכם המערכת סריקה של הזמנים הפנויים ותציג אותם בפניכם. לצערנו, לא ניתן לשריין את המקומות עד לאישור הסופי של ההזמנה על ידכם, לפיכך ייתכנו מקרים בודדים בהם ייתפסו המועדים אשר התבקשו.
 29. הזמנות מזוהות בבית העסק ע"פ אמצעי התשלום אשר שימש אתכם לביצוע ההזמנה. חובה להביא את אמצעי התשלום באמצעותו בוצעה ההזמנה.
 30. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה.
 31. ניתן לבטל הזמנות אשר בוצעו באתר ומול נציגי החברה בדרכי התקשורת המפורסמים בדף צור קשר באתר עד 6 שעות לפני המועד ששוריין.
 32. בביטול הזמנה עד 6 שעות לפני תחילת המשחק – הלקוח לא יחויב בדמי ביטול.
 33. במידה והלקוח ביטל את ההזמנה פחות מ-6 שעות עד תחילת המשחק או לא הופיע כלל למשחק, כאמור בסעיף _____לעיל, ייגבו דמי ביטול בגובה של %50 מעלות המשחק.
 34. במידה והתשלום עבור הזמנת המשחק בוצע באמצעות קופון מתנה והמשחק בוטל על ידי הלקוח פחות מ- 6 שעות לפני תחילת המשחק, לא יוחזר כסף ללקוח עבור קופון המתנה.
 35. האתר רשאי לבטל הזמנה, כולה או חלקה:
  • אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי;
  • במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.
  • כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
  • עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
  • הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח הודעה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
 36. אתר האינטרנט של הצ'אלנג' מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. הצ'אלנג' מספקת הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.
 37. לצ'אלנג' הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.
 38. בהזמנות באינטרנט ובטלפון יתווסף לתשלום עמלת אינטרנט או טלפון.
 39. הופעת מועדים זמינים באתר אינם מהווים אישור לזמינות.
 40. לתשומת לב לקוחותינו: הפעילות עצמה אינה בהכרח מתחילה בשעה הנקובה. יתכן ולפני תחילת הפעילות יהיה זמן המתנה, זמן תדרוך, זמן התארגנות יוקרנו הסברים פרסומות ושאלונים. למרות האמור, אין התחייבות שאלו ייקרו קודם לפעילות ואחריות הלקוח להגיע בזמן לפעילות במועד שנקבע והוזמן.
 41. צ'אלנג' תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של צ'אלנג' להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת צ'אלנג' יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי צ'אלנג'.
 42. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של צ'אלנג'. צ'אלנג' שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
 43. צ'אלנג' לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
  • העברת פרטיך לספקים לצורך אספקת המוצרים ו/או שירותים שנמכרו.
  • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בצ'אלנג' או בצדדים שלישיים כלשהם.
  • אם עשית שימוש בשירותי צ'אלנג' לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם צ'אלנג' או מי מטעמה.
  • אם התקבל בידי צ'אלנג' צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין צ'אלנג'.
 44. אם צ'אלנג' תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;
 45. צ'אלנג' רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. צ'אלנג' תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 46. המידע המוצג באתר צ'אלנג' הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. צ'אלנג' ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
 47. טעות בתיאור המוצר לא תחייב את החברה.
 48. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 49. אחריות החברה בגין כל נזק מוגבלת לגובה הסכום ששולם לה על ידי הלקוח בגין הזמנתו.
 50. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 51. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר צ'אלנג' ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של צ'אלנג' בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של צ'אלנג', בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של צ'אלנג' בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של צ'אלנג' ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.
 52. על השימוש באתר צ'אלנג' יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר צ'אלנג' הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בתל-אביב-יפו בישראל.
 53. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 54. נציגי החברה זמינים ללקוחות בשאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות בדואר אלקטרוני : [email protected] או בטלפון:  09-7998833נציגי החברה יעשו את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליהם תוך זמן סביר.
 55.  שוברים:
  • תקנון זה בא להגדיר את אופן השימוש בשוברים המקנים "פעילות" ב"מתחם צ'אלנג'" (להלן: " השוברים").
  • כלל השוברים יכובדו בהתאם לתנאים המצוינים על גבם, בחוברת המצורפת או באתר החברה ממנה נתקבלו או נרכשו.
  • במידה ומצורפת חוברת לשוברים, חובה להציגה בבית העסק.
  • במקרה של איבוד החוברת המצורפת או אי קבלתה מן החברה אשר הנפיקה את השוברים, יש לפנות לחברה על מנת לקבל חוברת חלופית.
  • התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה ובכלל זה: תוקף השוברים והגבלותיהם בימים, האטרקציות החדרים והפעילויות – הינם מחייבים ואינם ניתנים לשינוי.
  • חובה על הלקוח לבדוק את תנאי השוברים בטרם הגיעו לבית העסק.
  • אי ידיעת תנאי השוברים אינה פוטרת את הלקוח מעמידה בתנאי השוברים.
  • במקרה של סתירה בין מידע שהועבר ללקוח מכל גורם שהוא לבין התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה – התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה הם המחייבים.
  • שוברים יכובדו בתנאי שהם שלמים, קריאים ואינם נושאים סימונים חיצוניים (סימוני כלי כתיבה, מדבקות וכו').
  • אובדן שוברים כדין אובדן כסף מזומן.
  • חברת "צ'אלנג'" אינה אחראית לטיב תוכן השוברים אשר לא הונפקו על ידה.
  • שוברים אשר לא הונפקו ע"י חברת "צ'אלנג'" ניתנים למימוש בתיאום ובבית העסק בלבד.
  • שוברים המקנים כניסה זוגית אינם ניתנים לפיצול לשתי פעילויות שונות.
  • כלל השוברים אינם בעלי ערך כספי ועל כן לא ניתנים לשדרוג בתוספת תשלום.
  • כלל השוברים תקפים לאולמות לאירועים לפעילויות ולחדרים הרגילים בלבד, אלא אם צוין במפורש על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה כי הינם תקפים למוצרים שירותים או פעילויות אחרים.
 56. ימי העבודה ב"צ'אלנג'" אינם ימי עבודה קלנדריים אלא ימי עבודה מותאמים. על-פי מדיניות "צ'אלנג'" "יום עבודה מותאם" מתחלף בשעה 04:00 ולא בחצות. מכאן, ששובר אשר אינו תקף ביום שבת, אינו ניתן למימוש בין השעות 04:00 – 00:00.
 57. שובר אשר אינו תקף בחג – אינו ניתן למימוש ביום קלנדרי של ערב חג ו/או ביום חג, עד השעה 04:00 בבוקר העוקב.
 58. הנחה לבעלי תעודות (אזרחים ותיקים וחיילים) ניתנת תמורת הצגת התעודה. הצגת תעודה אחת מקנה זכאות להנחה אחת בלבד השמורה פרסונאלית לנושא התעודה ובהצגתה.
 59. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, כפי שיהיו מעת לעת – קראו אותם בקפידה. השימוש באתר האינטרנט או ביצוע הזמנה באמצעותו מהווים אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.
 60. באמצעות האתר ניתן להזמין מקומות במתחם צ'אלנג' , להכין את עצמכם ולהתעדכן במידע לקראת הביקור במקום, ולבצע קניות, לשתף תמונות וסרטונים קצרים.
 61. רשאי להשתמש באתר ולבצע הזמנות מי שהוא אזרח או תושב מדינת ישראל, האוחז בתעודת זהות תקפה בן 18 ומעלה, או חברה או שותפות הרשומות כדין בישראל, שבידיו כרטיס אשראי תקף מיום ביצוע הרכישה ועד להשלמתה, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל, ואשר הינו  בעל תא דואר אלקטרוני פעיל.
 62. תפוסת החדרים מוגבלת והזמנת חדר מותנית בכך שמספר האורחים לא יעלה על התפוסה המקסימלית לחדר. לכן עדכון הזמנה באופן שיגדיל את מספר המשתתפים מותנית בתפוסת החדר שהוקצה או בקיומו של חדר פנוי שלא הוזמן אותה עת.
 63. מחיר ההזמנה נקבע לפי מספר האורחים שישתמשו בחדר מינימום מחיר הזמנה לחדר הוא לפי 75% מהתפוסה המקסימלית של החדר. הכרטיסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה
 64. מובהר כי ילדים מתחת לגיל 18 יכולים לשהות במתחם בהשגחת מבוגר בלבד. כמו כן, מטעמי אבטחה, הכניסה והשהות במתחם פלאג אין עשויים להיות מותנים בחיפוש בכליהם של האורחים. אין להכניס למתחם כלי נשק מסוג כלשהו.
 65. בעת הזמנת המקומות ו/או בכניסתכם למתחם תתבקשו לתת פרטי כרטיס אשראי כבטחון לשמירה על הציוד הנכם נותנים בזה אישורכם לחיוב הכרטיס בגין כל נזק ו/או אבדן שיגרם על ידי מי מהאורחים בחדר לציוד ו/או לריהוט ו/או בגין איחור בפינוי החדר.
 66. לתשומת לבכם: הזמנת החדרים היא לפרק זמן קצוב ומוגדר. אורחים אחרים עשויים להזמין את החדר מייד אחריכם ועלינו להכין ולסדר אותו עבורם. לכן, יש לפנות את החדר עם תום פרק הזמן שהוזמן. הארכת השהות בחדר מעבר להזמנה, אפשרית רק על בסיס מקום פנוי. אי פינוי החדר במועד יגרור תשלום קנס בעלות שעתיים נוספות לכל אדם
 67. נבקשכם להקפיד וזו הינה אחריותכם להגיע בזמן כך שתוכלו להתחיל להשתמש בחדר במועד. אנו עושים מאמץ על מנת שהחדר יעמוד לרשותכם מיד בשעה היעודה אולם אין ביכולתנו להתחייב שכך יקרה.
 68. אנו עושים כמיטב יכולתנו באמצעים העומדים לרשותנו לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת צ'אלנג' יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי צ'אלנג'.
 69. המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. צ'אלנג' ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
 70. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר צ'אלנג' אין ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של צ'אלנג' בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של צ'אלנג', בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של צ'אלנג' בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של צ'אלנג' ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.
 71. החידות, המשימות, השירים, הסרטים, המשחקים וכל תוכן אחר במערכת צ'אלנג' ו/או במתחם צ'אלנג' כפופים לזכויות יוצרים ומבצעים אין להקליט ו/או לשעתק בדרך כלשהי את התכנים האמורים אלא באמצעים ובדרכים שמאפשרת המערכת ואף זאת לשימוש אישי ופרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו.
 72. למניעת ספק, מובהר ומודגש כי אין לשנות, להעתיק, לשעתק, לשכפל, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לבצע בפומבי, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור יצירות נגזרות, להעביר ו/או למכור ו/או להשכיר את התכנים ו/או המוצרים ו/או סמלים, סימני מסחר, סימנים מזהים של בעלי זכויות וכיוב', באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא.
 73. כל שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או במוצרים ו/או בשירותים שבאתר, שאינו מותר במפורש על פי תנאים אלו, אסור. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, בשירותים, בתכני האתר, במוצרים שבאתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי
 74. אנו מכבדים את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי יצירתך הועתקה באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע על כך מיידית בכתב את החברה. צעדים שיינקטו על ידי החברה, אם וככל שינקטו, בהסתמך על מידע שתעביר, לא יהוו הכרה בזכות ו/או בטענה ו/או הוכחה להפרת זכות.
 75. חלק מהתכנים המצויים באתר כמו גם אלו שנעשה בהם שימוש במתחם צ'אלנג' נעשו על ידי אחרים ולצ'אלנג' אין כל אחריות באשר לתכנים אלו והשימוש בהם במסגרות המורשות באתר זה ובמתחם צ'אלנג' אין הן על אחריות המשתמש בלבד.
 76. הביקור והשהות במתחם צ'אלנג' עשויים, מטעמי אבטחה, להיות מותנים בחיפוש בכליהם של האורחים. כמו כן על מנת לאפשר לכלל האורחים במקום ליהנות משהותם בו יש להקפיד על התנהלות נאותה ותרבותית. הנהלת צ'אלנג' שומרת על זכותה להוציא מהמקום ו/או לא להכניס אורחים אשר יתנהגו באופן בלתי הולם או יגיעו בלבוש בלתי הולם.
 77. צ'אלנג' אינה אחראית לשמירה על חפצים ו/או חפצי ערך של אורחי המתחם וחפצים אלו ושמירתם הינה באחריות האורחים בלבד.
 78. על השימוש באתר צ'אלנג' יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר פלאג אין הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בתל-אביב-יפו בישראל.
 79. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 80. המידע באתר זה מועבר אליכם באמצעים אלקטרונים, ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים , וליקויים מחובת המשתמש לוודא את הפרטים המוצגים באתר. צ'אלנג' אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות.
 81. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינו פרטי אירוע צ'אלנג' אינה אחראית להחזר כספי ללקוח ולקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד צ'אלנג'.
 82. צ'אלנג' שומרת על זכותה לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. הנוסח הקובע הוא הנוסח המופיע באתר.